Vuosilomien kertyminen sairauspoissaolon ajalta – vuosilomalain muutos

1.4.2019 voimaan tullutta Vuosilomalain muutosta sovelletaan 1.4. alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen. Muutoksella parannetaan pitkään työkyvyttömyyden vuoksi työstä pois olleiden työntekijöiden asemaa.

Vuosilomaa kertyy työssäoloajalta tai työssäolon veroisilta päiviltä 2,5 päivää kuukaudessa, kun työsuhde on kestänyt yli vuoden lomanmääräytymisvuoden lopussa. Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomapäiviä kertyy 2 päivää kuukaudessa.

Työssäolon veroisia päiviä (VLL 7 §) ovat yleisimmin työstä poissaoloaika sairauden tai tapaturman vuoksi enintään 75 päivän ajanjakso lomanmääräytymisvuoden aikana. Tätä pidemmältä jaksolta ei kerry lomapäiviä. Nämä säännöt koskevat työntekijöitä, joiden vuosiloman ansainta lasketaan nk. 14 päivän ansaintasäännön mukaan. Jos vuosiloman ansainta lasketaan 35 tunnin ansaintasäännön mukaan, kertyvien lomapäivien rajana on 105 päivää.

Lisävapaapäivät

Vuosilomalakimuutosten myötä työntekijälle tulee oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin siltä osin, kuin työntekijän täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsema vuosiloma alittaa 24 päivää sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi (VLL 7 a §).

Työntekijä voi siten saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut vuosilomaa vähintään neljää viikkoa lomanmääräytymisvuoden aikana ja syy siihen on sairauspoissaolo tai lääkinnällinen kuntoutus.

Oikeutta lisävapaapäiviin ei ole enää sen jälkeen, kun poissaolo on yhdenjaksoisesti jatkunut yli 12 kuukautta.

Esimerkki:

Työntekijän työsuhde on kestänyt yli vuoden lomanmääräytymisvuoden päättymiseen mennessä.

Sairausloma on ajalla 1.7. – 31.12.

Lomapäivien kertyminen lomanmääräytymisvuonna:

  työssäoloajoilta 1.4. – 30.6 (3 kk)                                              7,5 päivää

  työkyvyttömyysajalta 1.7. – 9.10. (3kk/75 päivää)               7,5 päivää

  työssäoloajalta 1.1. – 31.3. (3 kk)                                              7,5 päivää

Vuosilomapäiviä kertyi yhteensä                                                 22,5 päivää

Koska lakimuutoksen vuoksi työntekijälle on annettava vähintään 4 viikon (24 päivän palkallinen vuosiloma), hänelle myönnetään lisäävapaapäiviä                      1,5 päivää

Lähteet:

Finlex – Uutiset: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162#L2P6

Eija Männistön artikkeli Palkkahallinnon palstalta. Tilitoimistossa -lehti 5/2019 21.11.2019

Kommentoi